Valtuustokysymys: Terapeuttien tilavuokrat päiväkodeissa ja kouluissa

Share |

Maanantai 30.5.2016 - Kirsi Knuuttila ja Tuulia Kuntsi


Teemme valintoja ja päätöksiä, joilla turvaamme lasten ja nuorten mahdollisuudet terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen. (ote Jyväskylän kaupunkistrategiasta)

Taustaa

Suomessa oppilas saa tarvittaessa kolmen portaan tukea: yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.

"Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisopetuksen lisäksi oppilas saattaa tarvita esimerkiksi vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus on tärkeää." (ote oph.fi –sivustolta)

Oleellista tässä tuessa on kuntoutus. Kuntoutusjärjestelmä on kaksitahoinen: kunnan järjestämää ja tuottamaa tai KELAn korvaamaa tai järjestämää ja siten usein yksityisten toimijoiden tuottamaa. Tällä hetkellä KELAn kuntoutuspalvelut ovat juuri erityisen tuen oppilaille todella tärkeitä. Juuri näille oppilaille on oleellista, että eri toiminnot päivän varrella tapahtuvat tutussa ympäristössä. Kun terapiat ovat oppilaan päivähoitopaikassa tai koulussa, voidaan hyödyntää moniammatillista yhteistyötä sujuvasti vaikkakin palvelun tarjoaja on ns. ulkopuolinen toimija.

Jyväskylä on perustellut tilavuokrien perimistä terapeuteilta sillä, että kaupunki toimii yhdenmukaisesti kaikkia ulkopuolisia toimijoita kohtaan. Kuntoutus kuuluu niille oppilaille, jotka ovat erityisen tuen portaalla ja siten kuntoutus kuuluu osaksi oppilaan arkea ja edistää oppimista. Loogista olisi linjata, että kaikkea sitä toimintaa, joka järjestetään oppilaalle perustuen näille tuen portaille, olisi kaikin keinoin tuettava – ja mahdollistettava se siten, että se tapahtuu oppilaan päivittäisessä ja tutussa toimintaympäristössä.

Valtuustokysymys

Jyväskylän kaupunki veloittaa tilavuokraa fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuteilta, kun terapeutit käyvät kuntouttamassa lapsia päivähoidon ja koulun aikana. Tilavuokrien suuruudet vaihtelevat tarjotun tilan mukaan noin 5 eurosta lähes 25 euroon. Tilavuokria perittiin vuonna 2015 yhteensä 5000 euroa.

Jyväskylän ratkaisu veloittaa tilavuokraa on poikkeuksellinen. Sen seurauksena osa ammatinharjoittajista on siirtänyt kuntoutuksen omiin, kauempana sijaitseviin tiloihin. Tällöin lapsen perhe joutuu kuljettamaan kesken päivän lapset päiväkodilta tai koululta terapiaan ja takaisin. Lapsen koulunkäynti saattaa kärsiä, sillä siirtymät pois koululta vievät aikaa, väsyttävät lasta ja kuormittavat koulun/päiväkodin henkilöstöä. Samalla lapsella voi olla useampia terapia menossa rinnakkain. Erityisesti tällöin lapsen kuljettamisesta terapioihin seuraa kohtuutonta kuormitusta lapselle ja perheelle niin ajallisesti kuin rahallisesti.

_juhatuomi.jpg

Perheet valitsevat terapeutit. Lasten perheille on tärkeää, että lapsen terapiakäynnit toteutuvat lääkärin tai kuntoutustyöryhmän laatiman kuntoutussuunnitelman mukaisesti ja aina lapsen tarpeista käsin.  Käytännössä terapeutin yhteistyö koulun ja päiväkodin henkilökunnan kanssa sujuu parhaiten, kun terapia tapahtuu koululla ja henkilökunnan kanssa on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia luontevasti ja tiheästi.

Lapset saavat yleensä KELAn järjestämää terapiaan. KELA edellyttää, että terapeuteilla on käytössä omat tilat, joiden kustannuksista terapeutit vastaavat. Maksuttoman tilan tarjoaminen koululta tai päiväkodista ei vääristä kilpailua.

Terapiat tukevat lapsen oppimista. Ylimääräiset kustannukset, jotka rajoittavat yhteistyötä lasten koulujen/hoitopaikkojen ja terapeuttien kesken heikentää terapian saavutettavuutta ja asettavat lapset eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi koulukäyntien yhteydessä terapeutit siirtävät tietotaitoa opettajille ja avustajille ja toimivat usein kuntoutujaan liittyvien asioiden pohdintapareina. Koulunväki voi hyödyntää näitä tietoja myös muiden oppilaiden opetuksessa. Toistaiseksi tämä neuvonta on ollut maksutonta. Tilojen maksullisuus on myös johtanut siihen, että kouluille rakennettuja kalliita kuntoutustiloja ei hyödynnetä tehokkaasti.

Jyväskylä käyttöönottama tapa veloittaa terapeuteilta aiheuttaa monia haasteita lapsen perheelle, vähentää lapsen lähipiirin vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä pahimmillaan vaarantaa tai heikentää lapsen kuntoutumista ja oppimista.

Miten kaupunki aikoo omalta osaltaan edistää, että fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapiakuntoutuksessa olevat lapset, saavat lapsilähtöisen, perheiden resursseja ja voimavaroja säästävän ja kokonaistaloudellisesti järkevän kuntoutuksen ja kuntoutusympäristön? 

Share |

Avainsanat: terapeutti, tilavuokra, erityinen tuki


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini